Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 20. februar 2013.

Instrukcija RFZO-a u vezi sa prijavom na zdravstveno osiguranje lica romske nacionalnosti – produbljivanje problema

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) izdao je dana 5. februara 2013. godine instrukciju o postupanju nadležnih filijala prilikom prijave na zdravstveno osiguranje lica romske nacionalnosti. Instrukcija je izdata u skladu sa poslednjim izmenama rešenja Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (stupila na snagu u januaru 2013. godine) u pogledu uslova za prijavu lica romske nacionalnosti na zdravstveno osiguranje, a koja lica se ne mogu osigurati po nekom drugom osnovu u smislu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Na prvi pogled, cilj izdavanja pomenutog akta je usaglašavanje važećih propisa u oblasti zdravstvenog osiguranja sa novim rešenjima Zakona o prebivalištu i boravištu građana i prateće podzakonske regulative (Pravilnik o obrascu prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad (CSR) i Uputstvo o postupanju prilikom prijave prebivališta na adresi CSR-a), kojima se predviđa mogućnost prijave prebivališta na adresi CSR-a za lica bez zakonskog osnova stanovanja u Republici Srbiji (prava svojine na stanu, ugovora o zakupu stana ili drugog pravnog osnova). Instrukcijom RFZO-a predviđeno je da će lica romske nacionalnosti svojstvo osiguranika pred RFZO-om moći da steknu na osnovu izjave da su lica romske nacionalnosti i prijave prebivališta na adresi ustanove, odnosno CSR-a.

Napominjemo da se prijava na zdravstveno osiguranje za lica romske nacionalnosti u periodu od jula 2010. do marta 2012. godine mogla izvršiti na osnovu izjave o adresi stanovanja, bez zahteva o ispunjenju uslova formalne prijave boravka. Naime, obavezu prilaganja prijave boravka ranije je propisivao Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nakon što je Praxis pred Ustavnim sudom Republike Srbije pokrenuo postupak ocene zakonitosti pravilnika, u julu 2010. godine pravilnik je izmenjen i ukinuta je obaveza prilaganja prijave boravka za lica romske nacionalnosti bez stalnog prebivališta, odnosno boravišta. Međutim, pojedine filijale RFZO-a počele su od marta 2012. godine da postupaju u skladu sa Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, zahtevajući prilaganje prijave boravka za lica romske nacionalnosti prilikom prijave na osiguranje, dok su pred nekim filijalama RFZO-a Romi na zdravstveno osiguranje prijavljivani u skladu sa pravilima izmenjenog pravilnika (bez prijave boravka). Primena odredbi uredbe za mnoge pripadnike ove ugrožene populacije ponovo je stvorila teško savladivu prepreku na putu do ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite.

Donošenje instrukcije RFZO-a usmerava postupanje nadležnih filijala: usvojena pravila ukazuju na to da će postupajući organi, pored izjave o pripadanju romskoj nacionalnosti, zahtevati i dokaz o prijavljenom prebivalištu.

Novousvojena rešenja Zakona o prebivalištu i boravištu građana i prateća podzakonska normativa iskorišćeni su kao osnov za donošenje novih pravila za postupanje filijala RFZO-a. Međutim, treba napomenuti da sporna ostaje i sama prijava prebivališta na adresi CSR-a. Polemike između predstavnika nadležnih ministarstava i službi još uvek su aktuelne, nova rešenja Zakona o prebivalištu i boravištu građana nisu počela dosledno da se primenjuju, a centri za socijalni rad sporadično i često nerado primaju zahteve za prijavu prebivališta na njihovoj adresi, pre svega zbog neposedovanja detaljnih informacija o načinu postupanja. Posmatrajući dosadašnju regulativu u predmetnoj oblasti, predstavnici nadležnih ministarstava još uvek nisu u mogućnosti da daju usaglašene i precizne odgovore na neka pitanja od značaja za sprovođenje postupaka koji su nužni za rešavanje pitanja prijave prebivališta. S druge strane, primena instrukcije RFZO-a dovešće do toga da filijale od lica romske nacionalnosti zahtevaju prilaganje dokaza o prebivalištu, koji mnogi neće moći da ispune sve dok ne budu stvoreni uslovi za prijavu prebivališta na adresi CSR-a.

Izneto govori u prilog činjenici da je situacija po predmetnom pitanju konfuzna i da se dodatno komplikuje donošenjem propisa koji su međusobno neusklađeni, nedovoljno precizni ili u suprotnosti sa ciljevima zaštite prava i interesa ugroženih društvenih grupa. Da bi se nejasnoće otklonile, procedure međusobno usaglasile i da bi se na najadekvatniji način rešili problemi romske populacije od velikog socijalnog značaja, potrebno je sinhronizovati normativne aktivnosti odgovornih tela, sistematično pristupiti problemu i, svakako, uložiti trud da se do rešenja dođe što brže, kako bi se omogućilo pripadnicima ugrožene romske populacije da pristupe pravima na što jednostavniji način.

Pročitano 23430 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action