Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 25. avgust 2020.

Država se obavezala da će deci čiji roditelji nemaju lične dokumente omogućiti blagovremeni upis u matične knjige

Vlada Srbije usvojila je revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23, u koji je kao jedna od aktivnosti koju treba sprovesti uvrštena izmena podzakonskih akata koji sprečavaju blagovremeni upis u matičnu knjigu rođenih dece čiji roditelji ne poseduju lične dokumente. Na taj način Srbija se obavezala da će napokon otkloniti prepreku koja jednom broju dece uskraćuje upis u matične knjige odmah nakon rođenja, što je pravo koje Ustav i ratifikovane međunarodne konvencije garantuju svakom detetu bez izuzetka.

Odredbe važećih propisa koji regulišu postupak upisa dece u matične knjige – Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga i Pravilnika o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi – upis novorođene dece uslovljavaju time da roditelji poseduju lične dokumente. Ukoliko to nije slučaj, upis dece odmah nakon rođenja nije moguć, već je potrebno da se sprovedu posebni postupci, koji često mogu biti veoma dugotrajni i komplikovani. Do okončanja tih postupka, deca ostaju bez pristupa mnogima pravima, uključujući i zdravstvenu i socijanu zaštitu. Ovaj problem posebno pogađa pripadnike romske manjine, među kojima i dalje nije zanemarljiv broj onih koji ne poseduju lične karte i izvode iz matične knjige rođenih.

Praxis je godinama nadležnim organima ukazivao na protivpravnost i neodrživost takve situacije, a istovremeno su i brojne međunarodne organizacije i ugovorna tela Srbiji uputile preporuke da je potrebno da se ovaj problem reši. Praxis je i u okviru Zbirnog komentara Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 na drugi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 predložio da se u revidirani Akcioni plan uvrsti izmena spornih podzakonskih akata, te izražava zadovoljstvo zbog usvojenog predloga i očekuje da će u predviđenom roku, do 2. kvartala 2021. godine, ova aktivnost biti i realizovana.

Pored pozitivnih rezultata javnih konsultacija koji se ogledaju u usvajanju velikog broja komentara civilnog društva i u unapređenju aktinosti koje se odnose na slobodu medija, zabranu diskriminacije i procesne garancije, ostaje zabrinjavajući odnos prema razmatranju komentara na deo Akcionog plana za Poglavlje 23 koji se odnosi na pravosuđe, kao i deo koji se odnosi na borbu protiv korupcije.

Pročitano 1679 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action