Stanovanje

Problemi u pristupu pravu na stanovanje sastoje se iz nekoliko segmenata – stalna prinudna iseljenja, neadekvatni uslovi stanovanja, nemogućnost ostvarivanja prava na socijalno stanovanje i nedostatak pravne sigurnosti stambenog statusa. Ni za jedan od ovih segmenata ne postoje sistemska rešenja u postojećem domaćem zakonodavnom okviru. Pravo na adekvatno stanovanje povezano je sa nizom drugih ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava – prava na vodu, prava na struju, prava na obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu pomoć i dr, tako da nemogućnost pristupa pravu na adekvatno stanovanje ograničava ili onemogućava i pristup ostalim pravima.

 

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action