Migracije

petak, 10. jun 2016.

Završen PROACTION - projekat podrške i unapređenja antidiskriminatornih politika za tražioce azila

U partnerstvu sa Grupom 484 i Međunarodnom komisijom pravnika – evropske institucije (ICJ-EI), Praxis je, u periodu od novembra 2014. do maja 2016. godine, realizovao projekat PROACTION. Pored direktne zaštite izbeglica i migranata, cilj ovog projekta bio je doprinos razvoju efikasnije podrške i unapređene antidiskriminatorne politike za tražioce azila, a posebno maloletnike bez pratnje u Srbiji. 

Aktivnosti koje je Praxis sprovodio u okviru projekta bile su usmerene na obezbeđivanje pravne zaštite izbeglicama i migrantima, posebno u slučajevima diskriminacije i kršenja ljudskih prava, edukaciju i umrežavanje na temu antidiskriminacionih standarda, kao i na monitoring i zagovaranje za poštovanje i uživanje prava bez diskriminacije. 

Prva aktivnost se odnosila na lokalne edukacije, u okviru kojih je izrađen priručnik na temu Ravnopravnost i nediskriminacija – pravni i strateški okvir. Edukacije pod nazivom “O antidiskriminatornim standardima prilikom postupanja prema tražiocima azila i deci bez pratnje u migracijama“, održane su u Nišu, Novom Sadu, Sjenici, Subotici i Zaječaru. Lokalnim edukacijama prisustvovalo je ukupno 160 predstavnika nevladinih organizacija i institucija koje se u svom radu susreću sa izbeglicama i migrantima: predstavnici granične policije, prekršajnih sudova, centara za socijalni rad, Komesarijata za izbeglice, odnosno lokalni poverenici za izbeglice, lekari i medicinsko osoblje lokalnih domova zdravlja. 

Paralelno sa edukacijama, Praxis je otpočeo aktivnosti pružanja pravne pomoći, informisanja i savetovanja izbeglica. Projekat je započet sa namerom da besplatna pravna pomoć bude pružena tražiocima azila koji se nalaze u zatvorima i maloletnicima bez pratnje smeštenim u ustanove, koji bi se kroz posete pravnika ohrabrili da prijave diskriminaciju ili drugo kršenje prava. Sprovedeno je pet poseta institucijama, i to pre svega okružnim zatvorima i kazneno popravnim zavodima. 

Kako je u maju 2015. godine broj izbeglica i migranata koji prolaze kroz Srbiju drastično porastao, Praxis je svoje aktivnosti, prvenstveno one koje se odnose na pravnu pomoć, informisanje i savetovanje, menjao i usklađivao da bi na najefikasniji način odgovorio na trenutne potrebe izbeglica i promovisao standarde njihove zaštite bez diskriminacije. U junu iste godine, intezivirane su terenske posete mestima neformalnog okupljanja izbeglica u Beogradu, ali i graničnim prelazima i centrima za azil. 

Tokom terenskih poseta u tom periodu pravnici Praxisa nastojali su pre svega da kroz intervjue i monitoring pristupa pravima definišu potrebe izbeglica koje prolaze kroz Srbiju, kao i da izbeglice informišu o njihovim pravima, a pre svega o mogućnosti dobijanja potvrde o iskazanoj nameri da se traži azil, besplatnoj pravnoj pomoći koju im Praxis može pružiti u azilnom postupku, kao i o mogućnosti pružanja pravne pomoći u slučajevima diskriminacije. U tu svrhu distribuirani su i informativni materijali. Izbeglicama su takođe pružane servisne informacije o toku puta, raspoloživim smeštajnim kapacitetima, vrstama pomoći, asistencija u spajanju porodica i slično. Tokom projektnog perioda, Praxis je informisao i savetovao 2.685 izbeglica i 119 maloletnika bez pratnje. 

Kako je pružanje direktne pravne pomoći i zastupanja, u okolnostima u kojima su ljudi u velikom broju isključivo u tranzitu, gotovo nemoguće, slučajevi koje je Praxis vodio, u vezi sa zaštitom od diskriminacije odnosili su se uglavnom na diskriminaciju koja je vidljiva u javnom prostoru, odnosno u medijima. Praxis je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti podneo ukupno 7 pritužbi u periodu od aprila do decembra 2015. godine. Istim povodom podnete su i 4 žalbe Savetu za štampu. Pokrenut je i jedan upravni spor. 

Konačno, na osnovu pružene pravne pomoći, ali i monitoringa postupanja nadležnih institucija, Praxis je u okviru projekta napisao 4 studije slučaja, ukazujući na aktuelno stanje i uočene nedostatke u pogledu zaštite izbeglica. Ove studije slučaja će biti korišćene kao sredstvo daljeg zagovaranja za unapređenje sistema zaštite izbeglica i migranata. 

Poslednja aktivnost koju je Praxis sprovodio bila je organizovanje okruglih stolova na kojima su predstavljeni rezultati projekta, osnovni nalazi koji se odnose na primarni prihvat izbeglica i saradnju institucija, kao i analize odluka prekršajnih sudova i prikaz odluka povodom slučajeva diskriminacije. U okviru ove aktivnosti u Pirotu, Vranju, Šidu i u Beogradu održano je 5 okruglih stolova, kojima je prisustvovalo ukupno 76 učesnika. Prema oceni učesnika, okrugli stolovi poslužili su kao dobra prilika da se razmene iskustva iz prakse, ali i da se još jednom povede razgovor o diskriminaciji izbeglica i migranata, i važnosti poštovanja prinicipa antidiskriminacije za unapređenu zaštitu izbeglica.  

Sprovedene projektne aktivnosti, a posebno one koje su se odnosile na zaštitu od diskriminacije, doprinele su razvijanju prakse organa nadležnih za zaštitu prava izbeglica i migranata, a time i donekle unapređenom pristupu pravima i uslugama. Takođe, sprovedeni treninzi i edukacije doprineli su jačanju kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija, kao i boljem razumevanju antidiskriminacionih politika.   

Pročitano 7583 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action