Migracije

Tokom devedesetih godina, na Zapadnom Balkanu je došlo do značajnih promena u strukturi stanovništva jer su mnogi postali izbeglice, raseljeni van svoje zemlje ili interno raseljena lica, ili pak raseljeni unutar granica svoje zemlje. Iako i dalje postoje izazovi u vezi sa pristupom pravima interno raseljenih lica i održivom integracijom izbeglica, Srbija, poslednjih godina, doživljava veliki priliv izbeglica i migranata. Veliki broj migranata samo tranzitira kroz Srbiju u nadi da će postupak za dobijanje azila početi u mnogo prosperitetnijoj sredini. 

Program za migracije se bavi zaštitom prava tražilaca azila, izbeglica i migranata u Srbiji. U okviru programa, Praxis se fokusira na kontinuirani monitoring primene relevantnih zakona i politika, istraživanja, javno zagovaranje za uklanjanje prepreka u pristupu pravima, podizanje svesti ciljnim grupama o garantovanim pravima, kao i na jačanje saradnje sa drugim organizacijama i akterima u oblasti migracija.  
 
 

 

Strana 1 od 15
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action