Istorijat

MANDAT I ISTORIJAT

Praxis je domaća, nevladina organizacija osnovana 2004. godine u Beogradu. Praxis se razvio iz Projekta građanskih prava (PGP) koji je Norveški savet za izbeglice sprovodio u Srbiji od 1997. do 2004. godine, a koji je za cilj imao unapređenje zaštite građanskih prava izbeglica i interno raseljenih lica, kako u zemlji porekla, tako i u zemlji privremenog boravka/izbeglištva. Pre povlačenja Norveškog saveta za izbeglice iz regiona, Praxis se registruje kao udruženje građana u junu 2004. godine kao deo izlazne strategije Norveškog saveta za izbeglice. U septembru iste godine, Praxis počinje da radi kao domaća nevladina organizacija. Strateško partnerstvo sa norveškim Ministarstvom spoljnih poslova i Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) koje je razvijeno za vreme rada Norveškog saveta nastavljeno je i kroz razvoj Praxisa.

U narednim godinama, pored pružanja pravne pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima u vezi sa ostvarivanjem statusnih i imovinskih prava, Praxis takođe pruža zaštitu žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Praxis potom proširuje usluge pružanja besplatne pravne pomoći i na druge marginalizovane i socijalno isključene zajednice, posebno na romsku populaciju. Pravna pomoć pomaže pojedincima iz navedenih društvenih grupa da budu priznati kao subjekti prava, da ostvare pravo na državljanstvo, pravo na adekvatno stanovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na obrazovanje i pravo na zapošljavanje. Praxis je posebno fokusiran na prevenciju od apatridije, kao i na smanjenje apatridije. Praxis se takođe uključuje u aktivnosti borbe protiv diskriminacije, zalaže za poštovanje ljudskih prava i za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima. Praxis se takođe bavi i praćenjem procesa reforme javne uprave, posebno u oblastima odgovornosti i transparetnosti, kao i unapređenjem građanske participacije u kreiranju javnih politika i otvorenosti u radu javne uprave. Pored pružanja besplatne pravne pomoći, Praxis se takođe bavi i monitoringom javnih politika, istrаživаnjem i аnаlizom, javnim zagovaranjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima, podizanjem svesti o problemima integracije marginalizovanih i socijalno isključenih zajednica. Praxis se takođe bavi edukacijom, objavljivanjem publikacija i pruža stručnu podršku pravnim reformаmа.

IVANKA KOSTIĆ, JEDNA OD OSNIVAČA I IZVRŠNA DIREKTORKA PRAXISA (2004 – 2020)

Ivanka Kostić je diplomirana pravnica sa dugogodišnjim iskustvom u radu u civilnom sektoru u oblasti ljudskih prava i prisilnih migracija. Bila je jedan od osnivača Praxisa i izvršna direktorka od njegovog osnivanja do kraja 2020. godine.

Od 1997-2004 Ivanka je radila u Norveškom savetu za izbeglice na njihovom pravnom projektu - Projektu građanskih prava, od samog otvaranja prve kancelarije u Srbiji, do odlaska Norveškog saveta iz Srbije i sa Balkana. Projekat je imao dve osnovne vrste aktivnosti, dva stuba, pružanje pravne pomoći i javno zagovaranje u slučaju postojanja sistemskih problema u pristupu pravima.

Ivanka je u početku radila na Projektu građanskih prava kao viša pravna savetnica, kasnije je vodila pravnu kancelariju Projekta građanski prava u Beogradu, a od 2002. godine, upravljala je Projektom građanskih prava u Srbiji.

Norveški savet za izbeglice je u sklopu svoje izlazne strategije ponudio opciju da se osnuje organizacija u Srbiji koja bi nastavila rad na Projektu, koju je Ivanka prihvatila da sprovede, te je zajedno sa još jednim brojem zaposlenih na Projektu osnovala Praxis. U septembru 2004. godine, Praxis je počeo da radi kao domaća nevladina organizacija.

Ivanka je tokom nešto više od 16 godina na čelu Praxisa vodila i razvijala organizaciju, sa ciljem unapređenja ljudskih prava marginalizovanih i socijalno isključenih grupa, raseljenih lica, pripadnika romske nacionalne manjine, stanovnika neformalnih naselja, i drugih manjinskih grupa u Srbiji, kroz sprovođenje različitih aktivnosti. Pored ostalog, aktivnosti su uključivale besplatnu pravnu pomoć, javno zagovaranje za promenu propisa ili njihove primene u praksi, podizanje svesti o sistemskim problemima u pristupu pravima, istraživanje, monitoring javnih politika, kao i kroz razvijanje prekogranične saradnje između organizacija civilnog društva koje deluju u zemaljama Zapadnog Balkana, i saradnje na međunarodnom planu.

Ivanka je bila pozvana da se uključi u aktivnosti Evropske mreže za pitanja apatridije (ENS) od samog početka, od 2012. godine, a Praxis je potom postao član mreže i njenog Savetodavnog odbora. Ivanka je članica Odbora poverenika Evropske mreže za pitanja apatridije.

Praxis je postao prepoznatljiva i cenjena organizacija, pre svega zbog sposobnog, profesionalnog i posvećenog tima zaposlenih, i članova pravnog tima koji pruža pravnu pomoć u kancelarijama Praxisa, ali i na terenu širom Srbije, posebno onima kojima je to najpotrebnije, stanovnicima neformalnih naselja u kojima, u najvećem broju žive pripadnici romske nacionalne manjine, među kojima je najviše onih koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih, i koji su zbog toga u riziku od apatridije, i bez pristupa pravima. Pružajući besplatnu pravnu pomoć u brojnim predmetima, Praxis je ujedno skupljao čvrste dokaze o tome gde su sistemski nedostaci, koje propise i praksu treba promeniti, i to je koristio za svoje javno zagovaranje.

Ivanka Kostić će od 2021. godine, nastaviti da saradjuje sa Praxisom kao nezavisna konsultantkinja na pitanjima apatridije i na aktivnostima javnog zagovaranja. Ivanka će ostati uvek deo Praxisa, i podrška organizaciji i njenom timu.

KLJUČNI PARTNERI

Praxis sarađuje sa nezavisnim institucijama kao što su Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnik građana, kao i sa predstavnicima relevantnih ministarstava, institucija i drugih organizacija civilnog društva. Kroz svoje aktivnosti i angažovanje na terenu, Praxis je uspostavio veoma dobru saradnju sa predstavnicima nadležnih organa u mnogim gradovima, predstavnicima lokalne samouprave i sa članovima romske zajednice.

Jačanje saradnje kroz umrežavanje sa relevantnim akterima predstavlja cilj i vodeći princip u našem radu. Naše stremljenje ka povezivanju sa svim relevantnim akterima dovelo je i do članstva u nekoliko koalicija i mreža okupljenih na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom novou. Praxis je član Evropske mreže za pitanja apatridije, Mreže pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN), Mreže organizacija za decu Srbije (MODS), Koalicije protiv diskriminacije, RG NKEU za poglavlje 23, Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova i Nacionalne radne grupe za praćenje RJU.

  • 1
  • 2
  • 3
Praxis watch

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action