Praxis popularni tagovi

ponedeljak, 20. decembar 2021.

Predstavljen izveštaj “Sutra počinje danas – podrška unapređenju transparentnosti lokalnih samouprava, jačanju građanske i participacije dece”

Dana 17. decembra 2021. godine Praxis je održao završnu konferenciju povodom predstavljanja izveštaja „Sutra počinje danas - podrška unapređenju transparentnosti lokalnih samouprava, jačanju građanske i participacije dece“. 

Izveštaj je nastao u okviru projekta „Sutra počinje danas“ koji je Praksis sprovodio u periodu od decembra 2019. do decembra 2021. godine u Leskovcu, Bujanovcu, Kraljevu, Surdulici i Zemunu, u partnerstvu sa Udruženjem muzičke umetnosti (Music Art Project), uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru Programa „Podrška civilnom društvu 2018“ – grant šema za Republiku Srbiju. 

Izveštaj prikazuje najznačajnije rezultate projektnih aktivnosti, sa posebnim fokusom na istraživanje koje se odnosilo na transparentnost i odgovornost u radu odabranih jedinica lokalne samouprave, a koje je sprovedeno u periodu januar-novembar 2020. godine. Cilj istraživanja je bio da utvrdi da li je kod lokalnih organa prisutan proaktivan pristup u obaveštavanju građana, kao i da li se pružaju informacije na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, zatim, da li se analizira proces donošenja akata na lokalnom nivou i zastupljenost konsultacija sa građanima i organizacijama civilnog društva, kao i kakvi su efekti (ne)uključivanja OCD u pomenuti proces. 

Uprkos naporima koji su poslednjih godina uloženi na polju reforme javne uprave, lokalne samouprave se danas suočavaju sa mnogobrojnim izazovima koji se najčešće ogledaju u nedostatku kapaciteta za efikasno sprovođenje reformskih procesa. Najozbiljniji nedostaci prepoznati su u pogledu dosledne primene propisa koji garantuju pravo na pristup informacijama od javnog značaja, kao i u pogledu učešća javnosti u procesu kreiranja lokalnih politika budući da partipcipativnosti u pomenutom procesu gotovo da nema. Pored toga, ne postoji proaktivan pristup u pogledu unapređivanja uslova i stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na lokalnom nivou. Uloga lokalnih medija, kao pokretača javne debate, u oblasti reforme javne uprave nije dovoljno razvijena, a razlozi leže kako u finansijskoj nestabilnosti, tako i u nedovoljno podsticajnom okruženju za izveštavanje o specifičnim temama. 

Istovremeno, izveštaj daje prikaz rezultata sprovedenih aktivnosti, uključujući aktivnosti namenjene jačanju kapaciteta civilnog sektora na lokalnom nivou za praćenje procesa reforme javne uprave i učešće u kreiranju lokalnih politika, javnozagovaračke inicijative, informisanje lokalnih medija o njuhovoj ulozi u reformskim procesima, sastanke sa relevantnim akterima na lokalnom nivou u cilju jačanje saradnje i partnerstva javnog i civilnog sektora, kao i niz aktivnosti usmerenih na rad sa decom sa ciljem razvijanja njihove participativne uloge u zajednici i bolje socijalne inkluzije. 

U izveštaju su takođe date preporuke za unapređenje procesa reforme javne uprave na lokalnom nivou u oblastima transparentnosti rada upravnih organa i građanske participacije. 

 

Izveštaj možete preuzeti OVDE.

Pročitano 57089 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action